شمعدانی بذری هیبرید

بذر شمعدانی شمعدانی پرورشی از بذر تصاویر جدیدتر ۲۰/۱۱/۸۹