پیوند ریشه رز

پیوند یکی از روشهای تکثیر از طریق غیر جنسی به شمار می رود البته شاید کمی روش متفاوتی باشد چون برای پیوند یک پایه پیوند نیز مورد نیاز است که بایستی از طریق بذر (جنسی ) یا قلمه (غیر جنسی ) پرورش داده شود و سپس پیوندک به پایه پیوند زده شود .روش های متفاوتی […]