آماریلیس Amaryllis

آماریلیس گیاهی از خانواده Amaryllidaceae و جنس Amaryllis بومی آفریقای جنوبی و این جنس دارای ۲ گونه می باشد که گونه معروفتر Amaryllis belladonna می باشد .در برخی منابع ایرانی آماریلیس به عنوان یکی از گونه های جنس Hippeastrum ولی در منابع خارجی ان را متعلق به جنس Amaryllis دانسته اند و این جنس را […]